இயற்கையின் கலையம்சங்களை

 இரசித்த என் மனதை

கலையம்சமான உண்னை

இரசிக்க வைத்துவிட்டாயடி

உண்னோடு வாழ்வதே எனக்கு

இவ் உலகில் உயர்ந்த வரம்

என் தவத்தின் பயன் நீ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s