உண்ணைத் திருத்து உலகம் திருந்தும்…..!….?  இந்த வாசகத்திற்கு உங்கள் பதில் என்ன?  நீங்கள் என்ன றினைக்கின்றீர்கள்?

Advertisements

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s